Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση είναι ένας μηχανισμός ελέγχου και αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων στόχων ενός προγράμματος, που καταδεικνύει τί υλοποιήθηκε και τί όχι, τί έγινε σωστά και τί λανθασμένα, με τελικό σκοπό την ενίσχυση ή τη βελτίωση του αρχικού προγράμματος και τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και κοινωνικά ωφέλιμων  παρεμβάσεων.

Με την αξιολόγηση επιδιώκεται να απαντηθεί :

  • τι προσπαθεί να κάνει συνολικά το Κέντρο μας και η κάθε επιμέρους δράση (σχετίζεται με την διασφάλιση της καταλληλότητας της δράσης),
  • σε ποιο βαθμό το πετυχαίνει (σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα),
  • ποια εμπόδια περιορίζουν την επιτυχία της παρέμβασης (σχετίζεται με τις συνθήκες εφαρμογής και την τροποποίηση του αρχικού σχεδίου),
  • ποια η εμπειρία που προκύπτει από την εφαρμογή της (σχετίζεται με την αξιοποίηση των πορισμάτων).

Για να πετύχουμε τα παραπάνω πραγματοποιούμε μια συστηματική συλλογή δεδομένων για την παρέμβαση όσον αφορά την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και την αποδοχή της από τις ομάδες – στόχος. Ειδικότερα χρησιμοποιούμε δείκτες που αφορούν την ακρίβεια εφαρμογής, τη συνέπεια ως προς το αρχικό σχέδιο, το βαθμό τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και κατά πόσο εξελίσσεται με σωστό και ομαλό τρόπο η παρέμβαση. Ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει να διαπιστώσουμε κατά πόσο η παρέμβαση πέτυχε τους επιδιωκόμενους ειδικούς στόχους και κατά συνέπεια φάνηκε χρήσιμη στους συμμετέχοντες.

 

 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αξιοποιούνται είναι εμπειρικές, ποσοτικές, στατιστικές ή ποιοτικές. Συγκεκριμένα το σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιήσουμε είναι συνήθως η εσωτερική (μερική και τελική) αξιολόγηση και ταυτόχρονα η γνώμη των αποδεκτών των δράσεων, ενώ όταν περιοδικά ζητούμε αξιολόγηση από εξωτερικό αξιολογητή.

Παράλληλα μπορείτε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο που αφορά τη διαχρονική ικανοποίηση των πολιτών από το έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ. Θα θέλαμε να μας διαθέσετε 5΄ από το χρόνο σας και να μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι ως προς το είδος αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιων μας.  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ